Zpět

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „Všeobecné podmínky“, vydané podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., se vztahují na činnost společnosti MaxiQ Translations (MaxiQ Translations s.r.o., Tyršova 188, 267 12 Loděnice, Česká republika, dále jen „zhotovitel“) a fyzických nebo právnických osob (zákazníků) objednávajících překlady nebo tlumočení (dále jen „objednavatel“).
1.2 Předmětem plnění je provádění služeb, které souvisejí s předmětem podnikání zhotovitele, tzn. především s překladatelskou činností a doplňkovými službami.
1.3 Zhotovitel i objednavatel (dále jen „smluvní strany“) jsou povinni se těmito Všeobecnými podmínkami řídit.
1.4 Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást jakékoliv smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním ve Všeobecných podmínkách.
1.5 Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky (rovněž ve formě elektronické pošty a elektronických objednacích formulářů) (dále jen „objednávka“), která byla potvrzena (odsouhlasena) oběma smluvními stranami, dokonce i v případě, kdy nebyla uzavřena písemná smlouva o poskytování překladatelských služeb. Taková objednávka je závazná a tyto Všeobecné podmínky jsou její nedílnou součástí.
1.6 Zhotovitel je povinen písemnou objednávku (i elektronickou, která se považuje za ekvivalent písemné) potvrdit. Písemným potvrzením (i elektronickým) nabudou objednávka i tyto Všeobecné podmínky platnosti.
1.7 Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem rovněž vzniká objednavatelovým přijetím zhotovitelova návrhu změn podmínek objednávky. Smluvní vztahy se řídí nejnovějšími dohodnutími podmínkami.
1.8 Dohodnuté podmínky smluvních vztahů mohou být doplněny či zrušeny pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran.
1.9 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednavatele.

2. Překlady
2.1 Zhotovitel se zavazuje při splnění zde uvedených podmínek provést objednanou práci a ve sjednané době ji předat dohodnutým způsobem objednavateli.
2.2 Objednavatel se zavazuje provedenou práci v dohodnutém termínu převzít a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu v dohodnutém termínu.
2.3 Zhotovitel nebo jeho oprávněný zaměstnanec je povinen okamžitě písemně potvrdit, že objednané služby byly přijaty řádně a včas. Pokud objednavatel nesplní tuto povinnost a písemně nepožaduje doručení objednaných služeb během 24 hodin po termínu doručení, zhotovitel má za to, že objednané služby byly objednavatelem obdrženy řádně a včas.
2.4. Objednané služby nebudou považovány za nedoručené v termínu, pokud na základě upomínky objednavatele zhotovitel provede opětovné doručení objednaných služeb a dokáže, že byly objednavateli zaslány již dříve.
2.5 Pokud objednavatel odmítne převzít objednané služby, které byly řádně provedeny, bez závažného důvodu, který byl uznán oběma stranami, považují se objednané služby za předané. Zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu, kterou je objednavatel povinen uhradit.
2.6 Objednavatel bere na vědomí, že vlastnictví překladu na něj přechází až po úplném zaplacení celé ceny za provedenou práci. Do té doby je překlad majetkem zhotovitele.
2.7 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému hodlá provedený překlad použít. Jedná se především o případnou veřejnou prezentaci nebo publikaci výsledného překladu (v tiskové podobě nebo na webu) nebo jeho právní použití (např. použití smlouvy k právnímu úkonu) či jiné užití, které vyžaduje provedení příslušných korektur, a také užití ve smyslu autorského zákona.
2.8 Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, má se za to, že je překlad určen k obecnému účelu a nikoliv k publikaci, a později nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s účelem užití překladu. Pokud chce objednavatel překlad použít k publikaci nebo jinému než obecnému účelu (viz bod 2.7), musí být v objednávce uvedeno objednání příslušných korektur.
2.9 Pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje odborné výrazy, speciální firemní terminologii, méně známé zkratky apod., je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušných termínů v daném jazyce, poskytnout zhotoviteli pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií (referenční texty) nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pověřeným pracovníkem objednavatele. Nebude-li tomu tak, nelze brát zřetel na případné pozdější reklamace týkající se takovéto terminologie.
2.10 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli, zda požaduje grafickou úpravu dokumentu, a specifikovat ji.
2.11 Pokud nebude zhotoviteli požadavek na grafickou úpravu (včetně specifikace) sdělen, nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s grafickou úpravou dokumentu.
2.12 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednavatel je také povinen informovat zhotovitele o tom, zda bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.
2.13 Překlad má vady, pokud nebyl proveden v souladu s objednávkou (např. rozsah nebo požadovaná grafická úprava) nebo v odpovídající kvalitě.
2.14 V ostatních případech se má za to, že byl překlad proveden řádně.
2.15 Reklamaci je možno uplatnit osobně, elektronickou nebo klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a rozsah jejich výskytu, případně také návrh na řešení reklamace.
2.16 Pokud zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou, zajistí neprodleně na vlastní náklady příslušné opravy nebo korektury. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny překladu do výše 10 % této ceny.
2.17 Pokud zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou a objednavatel provedení korektur od zhotovitele neakceptuje, bude objednavateli poskytnuta sleva odpovídající rozsahu vad.
2.18 Pokud mezi zhotovitelem a objednavatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednavatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého překladatele zvoleného dohodou obou smluvních stran. Jedná se zpravidla o nezávislého překladatele ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, nebo rodilého mluvčího, na němž se obě smluvní strany dohodnou. S odhadem ceny za provedení znaleckého posudku musí být obeznámeny obě strany před jeho provedením.
2.19 Nezávislý překladatel posuzuje kvalitu překladu ve srovnání se zdrojovým textem (nikoliv jen cílový text samostatně). Objednavatel i zhotovitel jsou oprávněni předat nezávislému překladateli všechny relevantní informace vztahující se k reklamaci.
2.20 Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku jsou povinni uhradit objednavatel i zhotovitel nezávislému překladateli ve stejné výši. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.
2.21 Výše slevy bude stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.
2.22 Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny překladu.
2.23 Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na vyhotovení posudku objednavatel.
2.24 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad provedené práce u zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 6 týdnů od převzetí překladu). Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednavatelem opožděně, zanikají.
2.25 Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

3. Ceny
3.1 Ceny všech služeb jsou smluvní a sjednávají se mezi objednavatelem a zhotovitelem písemně. Jsou definovány buď ve smlouvě o zajištění překladatelských prací, nebo v cenové nabídce, kterou objednavatel potvrzuje v písemné objednávce.
3.2 Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
3.3 Pokud je předběžná cena za objednané služby založena pouze na odhadovaném počtu jednotek, cena bude spočítána na základě skutečného počtu jednotek (v případě překladů v cílovém jazyce).
3.4 Minimální účtovaný počet slov je 250 zdrojových (nebo cílových) slov, není-li ve smlouvě nebo objednávce dohodnuto jinak.
3.5 U soudně ověřovaných překladů se cena vypočítává podle počtu normostran hotového překladu. Zaokrouhlování se provádí na jednu celou normostranu přeloženého textu směrem nahoru.

4. Platební podmínky
4.1 Podkladem pro úhradu ceny za provedenou práci je daňový doklad vystavený zhotovitelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Za obvyklou dobu splatnosti se považuje 14 dní, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli daňový doklad v okamžiku předání hotové práce.
4.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu i před zahájením práce nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.
4.4 Při prodlení s úhradou zaplatí objednavatel zhotoviteli 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4.5 V případě opožděné platby bude platba zhotovitele nejprve započítána oproti poplatku z prodlení. Zbývající část bude započítána oproti aktuálnímu dluhu.

5. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody
5.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se po uzavření smluvního vztahu vyskytnou na její straně takové překážky bránící splnění závazku, které nelze odstranit.
5.2 Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně.
5.3 Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část překladu, případně i celý překlad, pokud je již práce hotova. Pokud jsou tyto náklady nižší, než je 20 % z odhadované ceny za objednané služby, objednavatel je povinen uhradit 20 % z této ceny (rovněž nazýváno „storno poplatek“). V tomto případě není zhotovitel povinen prokazovat jakékoliv vzniklé náklady.
5.4 Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu vzniklou z nerealizování uzavřené smlouvy, jestliže k tomu dojde z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.
5.5 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o použití přeloženého textu do tisku nebo k jinému zveřejnění. Jestliže tak neučinil, nemá nárok na náhradu škody z důvodu chyb v přeloženém textu.

6. Zvláštní ustanovení
6.1 Objednavatel se zavazuje, že nebude kontaktovat překladatele bez výslovného souhlasu zhotovitele.
6.2 Pokud objednavatel se souhlasem zhotovitele kontaktuje překladatele, objednavatel se zavazuje, že nebude projednávat žádné záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky.
6.3 Objednavatel je dále povinen informovat zhotovitele o jakémkoliv novém ujednání mezi ním a překladatelem.
6.4 V případě jakéhokoliv porušení závazků uvedených v odstavcích 6.1, 6.2 a 6.3 je objednavatel povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že nebyla zakázka řádně dokončena.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Pokud tyto Všeobecné podmínky nebo smlouva o zajištění překladatelských prací nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
7.2 Znění těchto Všeobecných podmínek je pro obě smluvní strany závazné.
7.3 Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2010.

V případě dotazů týkajících se obchodních podmínek nás kontaktujte ZDE.